Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Sprzedaż gruntów rolnych a restrukturyzacja – przeszkody...

Sprzedaż gruntów rolnych jest obwarowana szeregiem restrykcji. Osoba, która nie jest rolnikiem, może zakupić taką nieruchomość tylko w wyjątkowych okolicznościach. Takim wyjątkiem jest jedno z postępowań restrukturyzacyjnych. Radca prawny wyjaśni meandry obrotem ziemią rolną w sprawach restrukturyzacyjnych.

 

 

 

 

 

Spis treści:

 

 

Kiedy rolnik popada w kłopoty finansowe, powinien jak najszybciej przemyśleć i wdrożyć strategię restrukturyzacji. Może tu chodzić o zainicjowanie jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, ale w niektórych przypadkach równie dobrze cele restrukturyzacji można osiągnąć za pomocą innych środków prawnych. Jednak zawsze sporym problemem pozostają zasady obrotu gruntami rolnymi. W końcu ziemi rolnej nie można tak po prostu sprzedać, pozyskując w ten sposób gotówkę na oddłużenie. Co więc można zrobić? Na to pytanie odpowiem w poniższym tekście.

 

 

KPR – baner formularz kontaktowy

 

 

Na jakich zasadach możliwa jest sprzedaż gruntów rolnych?

 

 

Sprzedaż gruntów rolnych wiąże się z koniecznością sprostania wielu różnym ograniczeniom. Zostały one uregulowane przede wszystkim w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, a mówiąc dokładniej w nowelizacji ten ustawy z 2016 roku. Warto pamiętać, że ustawa ta normuje niezwykle szeroką problematykę, w tym zwłaszcza:

 

 

 • poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych;
 • przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;
 • zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach;
 • wspieranie rozwoju obszarów wiejskich;
 • wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia rolnictwa;
 • aktywną politykę rolną państwa.

 

 

Jak chodzi o sprzedaż gruntów rolnych, to zasada jest prosta: ich nabywcą może być jedynie rolnik indywidualny. Ponadto powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych. Oczywiście od tej zasady ustawodawca przewidział szereg wyjątków. Jednocześnie, aby dobrze zrozumieć zasady sprzedaży gruntów rolnych, najpierw należy przeanalizować, co w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego rozumie się przez pojęcie nieruchomości rolnej.

 

 

Co to jest nieruchomość rolna?

 

 

Na gruncie wspomnianej ustawy przez „nieruchomość rolną” ustawodawca rozumie nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Natomiast w Kodeksie cywilnym tego rodzaju nieruchomości – zwane także gruntami rolnymi – zostały zdefiniowane jako nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

 

 

Tym samym definicja nieruchomości rolnej jest niezwykle szeroka, a co najważniejsze obejmuje także grunty, które jedynie nadają się do prowadzenia na nich działalności rolniczej – nawet jeżeli faktycznie nie są wykorzystywane w tym celu. W praktyce ewentualny status nieruchomości jako „rolnej” najprościej ustalić badając zapisy ewidencji gruntów i budynków lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile taki akt został wprowadzony na terenie danej gminy. Zawsze, gdy ziemia posiada status nieruchomości rolnej, trzeba liczyć z zasadami normującymi sprzedaż gruntu rolnego.

 

 

Przeczytaj także: Na czym polega restrukturyzacja gospodarstw rolnych? Omówienie

 

 

Sprzedaż gruntu rolnego

 

 

Wyjątek w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 

 

Tak, jak już wspomniałem, zasady sprzedaży gruntów rolnych wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z jednej strony są surowe, z drugiej zaś wprowadzają szereg wyjątków. Jeden z nich dotyczy postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z przepisami tej ustawy ograniczenia w sprzedaży ziemią rolną nie dotyczą sprzedaży, która ma zostać przeprowadzona w ramach postępowania sanacyjnego.

 

 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że wyjątek od możliwości zakupu ziemi rolnej jedynie przez rolnika indywidualnego nie dotyczy wszystkich procedur restrukturyzacyjnych, ale jedynie postępowania sanacyjnego. W przypadku postępowania układowego, postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego ograniczenia obowiązują w całej rozciągłości.

 

 

Rozważając wdrożenie sanacji po to, aby móc sprzedaż ziemię rolną – co nierzadko jest dobrym sposobem na restrukturyzację gospodarstwa – trzeba pamiętać, że:

 

 

 • sanacja jest najbardziej rozbudowanym spośród wszystkich czterech postępowań restrukturyzacyjnych i przeważnie łączy się z utratą prawa zarządu własnym majątkiem;
 • w sanacji chodzi nie tylko o dążenie do zawarcia układu, ale również o przeprowadzenie działań sanacyjnych. Są nimi wszystkie działania – zarówno te o charakterze prawnym, jak i faktycznym – zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika.

 

 

Wybierając postępowanie sanacyjne, zawsze trzeba mieć to na względzie. Zwłaszcza gdy istnieje możliwość skorzystanie z innego wyjątku od generalnego zakazu sprzedaży ziemi rolnej nie-rolnikom. Jak sprzedać ziemię rolną?

 

 

Jak sprzedać ziemię rolną?

 

 

Jak sprzedać ziemię rolną?

 

 

Do najpopularniejszych wyjątków od zasady, zgodnie z którą ziemię rolną może kupić tylko rolnik indywidualny zalicza się:

 

 

 • sprzedaż nieruchomości rolnej o powierzchni poniżej 1 ha;
 • nabycie gruntu rolnego w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;
 • nabycie omawianego tu rodzaju nieruchomości przez osobę bliską zbywcy lub przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 • nabycie ziemi rolnej w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku lub w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

 

 

Dodatkowo ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz wynikających z niej ograniczeń w ogóle nie stosuje się go nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha oraz położonych w granicach administracyjnych miast. Przy czym w ostatnim ze wskazanych tu przypadków konieczne jest spełnienie jednego z następujących warunków:

 

 

 • w stosunku do nieruchomości została podjęta uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej;
 • zbycie gruntu rolnego następuje w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej.

 

 

W każdym razie odpowiedź na pytanie, jak sprzedać ziemię rolną może przybrać naprawdę różnorodną postać. Po prostu istnieje tu wiele możliwości.  

 

 

Przeczytaj także: Plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. Jak powinien wyglądać?

 

 

Zasady sprzedaży gruntów rolnych

 

 

Sprzedaż gruntów rolnych a restrukturyzacja – to warto wiedzieć

 

 

Zgodnie z polskim prawem sprzedaż gruntów rolnych może zasadniczo nastąpić na rzecz rolnika indywidualnego. Jednak od tej zasady istnieje szereg wyjątków, a jeden z nich dotyczy postępowania sanacyjnego. Jest to jedyne spośród postępowań restrukturyzacyjnych, w których można swobodnie sprzedawać nieruchomości rolne a ich nabywcą może stać się każdy. I właśnie w tym obszarze pojawia się podstawowy problem: jeżeli rolnik chce skorzystać z procedur restrukturyzacyjnych, musi liczyć się z ograniczeniami w obrocie gruntami rolnymi. Chyba że wybierze sanacje. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że jest to najbardziej rozbudowana z procedur restrukturyzacyjnych, którą należy wdrażać, gdy zaistnieje potrzeba tzw. głębokiej restrukturyzacji. Dlatego nierzadko lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z innych wyjątków przewidzianych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

 

 

KPR – baner formularz kontaktowy

 

  Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

  Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

  Rodzaj działalności
  Kwota zadłużenia

  Zostaw kontakt

  Imię*
  Numer telefonu*
  Adres e-mail*

  close-link

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link