Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak wstrzymać egzekucję komorniczą? Podpowiedzi prawnika

Odpowiedź na pytanie, jak wstrzymać egzekucję komorniczą zależy od wielu różnych okoliczności. W jaki więc sposób wstrzymać egzekucję komorniczą? Na to pytanie odpowie radca prawny na co dzień zajmujący się takimi sprawami, wskazując najważniejsze sposoby na rozwiązanie problemów z postępowaniem komorniczym.

Spis treści:

Raz rozpoczęta egzekucja może zostać wstrzymana poprzez jej zawieszenie lub umorzenia. Jest na to kilka sposobów, a dłużnik powinien pamiętać, że skorzystanie z nich jest jednym z jego podstawowych praw w czasie trwania postępowania egzekucyjnego. To, jak z niego skorzystać wyjaśnię w poniższym artykule. Myślę, że warto, aby z jego treścią zapoznali się nie tylko ci, którzy już mają kontakt z komornikiem. W końcu problemy z egzekucją mogą się przydarzyć każdemu z nas. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą? Najważniejsze możliwości

Prawie zawsze, gdy komornik rozpoczyna swoje czynności, pojawia się pytanie: jak wstrzymać egzekucję komorniczą? Im wcześniej zostanie ono zadane, tym lepiej. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że egzekucja komornicza jest sformalizowanym postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Dlatego ani komornik, ani strony postępowania egzekucyjnego – czyli dłużnik i wierzyciel – nie mogą podejmować innych czynności, niż te, które wynikają bezpośrednio z przepisów tego Kodeksu.

Biorąc pod uwagę te okoliczności, wstrzymanie egzekucji komorniczej może nastąpić poprzez:

 • pełną spłatę zadłużenia przez dłużnika;
 • zawarcie ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem;
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego;
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Przeczytaj także: Co to egzekucja? Tłumaczy prawnik!

wstrzymanie egzekucji komorniczej

Porozumienie między dłużnikiem i wierzycielem, a zawieszenie egzekucji

Egzekwowanie należności cywilnoprawnej zawsze należy do wierzytelności, który może, ale nie musi podjąć czynności zmierzające do ich odzyskania. W przeważającej większości przypadków sekwencja zdarzeń jest następująca: pozwanie dłużnika do sądu – wygranie postępowania i uzyskanie orzeczenia zasądzającego świadczenie – rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Jednak na każdym z tych etapów wierzyciel może zrezygnować z dochodzenia całości lub części swoich należności. I właśnie z tego względu dojście do porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem jest najlepszym sposobem na wstrzymanie egzekucji komorniczej. 

Tym samym tak naprawdę wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej powinien być kierowany bezpośrednio do dłużnika, jako do dysponenta postępowania. Nawet wówczas, gdy dłużnik złoży taki wniosek bezpośrednio do komornika, to jego uwzględnienie i tak będzie zależne od woli wierzyciela. Chyba że zajdą specjalne okoliczności umożliwiające zawieszenie bądź umorzenie postępowania egzekucyjnego niezależnie od stanowiska wierzyciela. Oczywiście nie oznacza to, iż nie warto zwrócić się z takim wnioskiem. Wręcz przeciwnie, ale jego treść zawsze musi zostać dostosowana do okoliczności konkretnego przypadku, w którym znalazł się dłużnik. 

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Wstrzymanie egzekucji komorniczej może przybrać formę zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 820 Kodeksu postępowania cywilnego – co jest konsekwencją uwag przedstawionych powyżej – zawiesza się egzekucję na wniosek wierzyciela. Natomiast na wniosek dłużnika do zawieszenia postępowania egzekucyjnego może dojść w przypadku, gdy:

 • sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji;
 • dłużnik wykaże, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został dostarczony na niewłaściwy adres, a więc na inny, niż miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym;
 • złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu, a dłużnik zażądał zawieszenia egzekucji. Jednak decyzja sądu w tym przypadku może zostać uzależnione od złożenia przez dłużnika zabezpieczenia.

W przypadkach, gdy zawieszenie egzekucji następuje bez względu na stanowisko wierzyciela, wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej składany jest bezpośrednio do komornika. 

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą? Cytat

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Natomiast do umorzenia egzekucji – w całości bądź w określonej części – dochodzi, jeżeli:

 • okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;
 • wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
 • jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 • wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania;
 • prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc;
 • egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem, i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego.

Jak napisać wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej?

To, jak napisać wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej zawsze jest ściśle uzależnione od podstaw, na jakich ma to nastąpić. Najpierw więc należy ustalić, czy chcemy ubiegać o zawieszenie czy też o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Następnie należy przygotować argumentację przemawiającą na rzecz składanego wniosku. Im będzie ona lepszej jakości, tym większe szanse na jego uwzględnienie. Zawsze więc dostępny wzór pisma do komornika o wstrzymanie egzekucji musi zostać tak przeredagowany, aby pasował do okoliczności konkretnego przypadku.

Struktura takiego wniosku nie różni się od innych pism, jakie składa się w postępowaniach sądowych. Zawsze należy wskazać dane dłużnika, sygnaturę sprawy oraz dane organu egzekucyjnego (przeważnie komornika), do którego wniosek jest kierowany. We wniosku należy jednoznacznie wskazać, czy dłużnik domaga się zawieszenia czy też umorzenia postępowania, a następnie podać wszystkie argumenty uzasadniające konieczność takiego rozstrzygnięcia. Jako załączniki do wniosku o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego należy dodać wszystkie dokumenty, potwierdzającego jego treść. 

Taki wniosek musi także zostać podpisany przez składającego oraz oznaczony datą. Następnie należy przekazać go komornikowi. Można tu uczynić, wysyłając wniosek listem poleconym bezpośrednio na adres kancelarii komorniczej lub składając go w niej osobiście.  W tym drugim przypadku warto zadbać o odpowiednie potwierdzenie złożenia wniosku o wstrzymanie egzekucji. 

Przeczytaj także: Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika – co dalej?

wstrzymanie egzekucji komorniczej

Wstrzymanie egzekucji – kilka najważniejszych rad

Wstrzymanie egzekucji komorniczej to – mówiąc językiem Kodeksu postępowania cywilnego – jej zawieszenie lub umorzenie. Każde z tych rozstrzygnięć może nastąpić jedynie w ściśle określonych okolicznościach, jednak najprostszym rozwiązaniem jest „dogadanie się” z wierzycielem, który zawsze może zrezygnować z prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi. Nie zmienia to faktu, że w pewnym przypadkach można zawiesić lub umorzyć postępowanie egzekucyjne nawet wbrew woli wierzyciela. Chodzi tu przykładowo o dostarczenie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty na niewłaściwy adres, pod którym dłużnik nie zamieszkiwał w momencie jego doręczenia.

Zawsze więc składając wniosek o wstrzymanie egzekucji, należy dostosować go do okoliczności konkretnego przypadku, dlatego dobrym pomysłem może okazać się skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika, np. radcy prawnego.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link