Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Czym jest cash flow?

Można przyjąć, że cash flow bez ryzyka błędu zawsze stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań dla firmy, związanych z realizacją działań księgowych. Prawidłowe przeprowadzenie tej analizy wymaga co prawda sporego nakładu pracy, ale zyski płynące z jej wyników są niezaprzeczalne. 

Dlatego warto wiedzieć:

 • Czym jest cash flow?
 • Kto ma obowiązek jego przeprowadzenia?
 • W jaki sposób go opracować?

Zagadnienia te wyjaśni radca prawny. 

Spis treści:

 1. Cash flow – definicja i znaczenie
 2. Analiza cash flow – klucz do finansowej stabilności
 3. Cash flow firmy – źródło wartości i rozwoju
 4. Analiza przepływów finansowych w praktyce – przykłady i wskazówki
 5. Kluczowe wnioski

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nierozłącznie wiąże się z koniecznością wypełniania różnego rodzaju obowiązków – zwłaszcza w zakresie finansów. Jednym z nich jest cash flow. Dlaczego należy poprawnie i dogłębnie przeprowadzić taką analizę? Ma to związek z wywiązywaniem się z obowiązków ustawowych. Pozwoli to zadbać o dobrą sytuację finansową firmy. Nie zmienia to faktu, że cash flow zawsze jest wyzwaniem. Jak mu sprostać? Wyjaśnię to w poniższym tekście. Zapraszam do lektury! 

Cash flow – definicja i znaczenie

O finanse przedsiębiorstwa należy dbać na wiele różnych sposobów. Jednym z nich – choć niestety niezbyt często dobrze rozumianym – jest cash flow. Co to jest? Odpowiedź na to pytanie wymaga sięgnięcia do zasad sporządzania sprawozdań finansowych, których cash flow jest częścią. 

Zgodnie z językowym znaczeniem wskazanego terminu, cash flow, to po prostu przepływ gotówki. W określonych przypadkach rachunek przepływów pieniężnych – który w polskich realiach prawnych może zostać uznany za odpowiednik instytucji cash flow – musi zostać opracowany przez przedsiębiorcę. Obowiązek ten dotyczy w pierwszej kolejności firm, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

 • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
 • pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
 1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
 2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro;
 3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Przeczytaj również: Fundacja rodzinna – zachowek i dziedziczenie

Analiza cash flow – klucz do finansowej stabilności

Jednocześnie analiza firmy sporządza się zgodnie z wymaganiami określonymi przez ustawodawcę, który zmieścił się zwłaszcza w art. 48b ustawy o rachunkowości. Przepis ten stanowi, że:

Analiza cash flow zawsze jest rozbudowanym dokumentem. Wymagania prawne dotyczące tego pliku obejmują wykazanie m.in. takich dóbr, jak:

 • wartości niematerialne i prawne;
 • wartość firmy;
 • nieruchomości;
 • udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych;
 • pożyczki zabezpieczone hipotecznie;
 • zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków;
 • zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych;
 • wynagrodzenia.

W każdym przypadku ta analiza to rozbudowany dokument, którego sporządzenie stanowi poważne przedsięwzięcie, o skali trudności wprost proporcjonalnej do zakresu działalności firmy. Dlatego rachunek przepływów pieniężnych powinien być opracowywany przez specjalistów, posiadających wiedzę, doświadczenie i niezbędne uprawnienia przeprowadzania cash flow firmy. Jednocześnie prawidłowe wykonanie tej analizy przynosi szereg korzyści przedsiębiorcy. Jakich dokładnie?

Cash flow firmy źródło wartości i rozwoju

Rachunek przepływów pieniężnych pozwala ocenić przede wszystkim:

 • stan płynności finansowej przedsiębiorstwa;
 • sytuację finansową firmy w zestawieniu z rokiem poprzednim.

Z tego względu analiza ta stanowi niezwykle użyteczne narzędzie do oceny wypłacalności firmy i ryzyka wystąpienia zagrożenia niewypłacalnością. Tym samym rachunek przepływów pieniężnych dostarcza dane, których interpretacja pozwala na wyznaczenie optymalnego czasu na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. 

Tym bardziej warto sięgać potaką analizę – nawet kiedy nie jest on wymagany przez ustawodawcę – gdy weźmie się pod uwagę, że jedynie restrukturyzacja zainicjowana odpowiednio wcześnie, stwarza realne szanse na oddłużenie przedsiębiorstwa i przywrócenie go do pełnej wypłacalności. Zwłoka w otwarciu restrukturyzacji właściwie zawsze negatywnie wpływa na perspektywy uniknięcia upadłości firmy. 

Zobacz także: Skup długów – na czym polega? Czy warto się na to decydować?

Analiza przepływów finansowych w praktyce – przykłady i wskazówki

Tak, jak już wspomniałem cash flow stanowi rozbudowany dokument, którego solidne opracowanie jest sporym wyzwaniem. Jednak z pewnością warto je podjąć, biorąc pod uwagi korzyści, jakie mogą wyniknąć z poprawnego usystematyzowania informacji składających się na rachunek przepływów pieniężnych. W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się przypadki, gdy firmy wykazują dodatnie salda, ale tak naprawdę znajdują się w niekorzystnej sytuacji finansowej.

Sytuacja taka może się zdarzyć przykładowo wówczas, gdy z działalności podstawowej nie udaje się osiągnąć zysków, a firma pozyskuje niezbędne środki ze sprzedaży swojego majątku bądź z zaciągania kredytów. W tych okolicznościach to właściwie jedynie cash flow jest w stanie wykazać realną kondycję finansową firmy. To z kolei jest niezwykle przydatna informacja nie tylko dla jej kontrahentów, ale również – a może nawet przede wszystkim – dla zarządu. 

Kluczowe wnioski

Cash flow to określenie oznaczające rachunek przepływów pieniężnych, który obligatoryjnie jest sporządzany – zgodnie z regułami wyrażonymi w ustawie o rachunkowości – przez podmioty, których sprawozdania finansowe są badane przez biegłych. Rachunek ten jest jednocześnie niezastąpionym źródłem informacji o rzeczywistej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, dlatego jego wyniki pozwalają na realną ocenę stanu wypłacalności firmy i pojawiających się w tym obszarze zagrożeń. W związku z tym rzetelnie przeprowadzony cash flow stanowi nie tylko wypełnienie obowiązku ustawowego, ale również cenne źródło informacji dla zarządzających firmą i jej kontrahentów. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link