Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Jest to najnowszy typ postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzony na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – często określane jako „covidowe postępowanie restrukturyzacyjne” lub „postępowanie restrukturyzacyjne z Tarczy 4.0” lub „uproszczona restrukturyzacja”. Jego istotą jest stworzenie przez doradcę restrukturyzacyjnego planu układowego i przedłożenie wierzycielom, którzy następnie głosują za jego wprowadzeniem. Plan układowy zawiera plan spłaty zobowiązań uwzględniając redukcję zadłużenia i zmniejszenie miesięcznych obciążeń firmy.

Czym się charakteryzuje uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Jest kilka podstawowych elementów, które wpływają bezpośrednio na atrakcyjność tej formy

Szybkość

Postępowanie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w MSiG. W praktyce oznacza to, że od złożenia wniosku do sądu przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego do dnia ogłoszenia mija 1 tydzień. Od dnia ogłoszenia przedsiębiorca objęty jest ochroną przeciwegzekucyjną.

Ochrona przeciwegzekucyjna

Z mocy prawa obejmuje przedsiębiorcę przez okres 4 miesięcy a w ramach tej ochrony otrzymujemy:

a) Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika (np. licytacji).
b) Odblokowanie konta bankowego.
c) Zakaz wypowiadania umów leasingu, najmu, pożyczki i innych.

Zawieszenie postępowa

Toczące się przeciwko dłużnikowi postępowania zostają zawieszone oraz nie mogą być wykonane postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia.

Efektywniejsze głosowania

Układ przechodzi pozytywnie jeśli ZA będzie większość wierzycieli czyli ponad ½ oraz większość kapitału którym ci głosujący dysponują czyli minimum 2/3. To spora różnica w stosunku do klasycznych rozwiązań jakie oferują pozostałe typy postępowań zgodnie z Ustawą Prawo Restrukturyzacyjne – tam musimy mieć wszystkich wierzycieli a nie tylko tych którzy głosują.

Sąd w najmniejszym stopniu

Rola sądu sprowadza się do oceny czy przegłosowany układ został przeprowadzony w myśl obowiązujących przepisów i czy np. w jego wyniku nie została pokrzywdzona jakaś grupa wierzycieli. Jeśli procedury zostały zachowane to sąd jedynie wydaje postanowienie o zatwierdzeniu takiego układu.

UWAGA!

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego może złożyć tylko licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Aby sprawdzić czy przyjmujący zlecenie posiada licencję legitymującą go do takich czynności można wyszukać taką osobę lub podmiot np. na
https://www.krpu.pl/wyszukaj

Dla kogo jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Tak jak w przypadku innych typów postępowań tak i tutaj należy spełnić kilka podstawowych wymogów formalnych aby takie postępowanie zostało otwarte:

Działalność gospodarcza musi być aktywna

W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest odwieszenie działalności w celu rozpoczęcia restrukturyzacji.

Dla każdej firmy

Nie ma znaczenia czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka kapitałowa lub osobowa lub gospodarstwo rolne. Niemniej jednak żaden z typów postępowań restrukturyzacyjnych nie tyczy się osób fizycznych.

Tu i teraz

Jeśli przedsiębiorstwo boryka się z problemami i wie, że jeśli nie otrzyma natychmiastowej pomocy to w krótkim czasie stanie się niewypłacalny i co za tym idzie firma upadnie to ten typ restrukturyzacji jest dla niego.

Musi rokować

Firma która jest zainteresowana tym rozwiązaniem powinna mieć pomysł na odbudowanie swojej kondycji finansowej. Nawet jeśli dzisiaj dłużnik boryka się z szeregiem postępowań egzekucyjnych i większość umów kredytowych została już wypowiedziana ale wie, że w wyniku ochrony jaką daje restrukturyzacja będzie wstanie odbudować swoją firmę to kwalifikuje się on do postępowania.

Zagrożenie niewypłacalności

Sytuacja w której przedsiębiorca wie, że przy obecnej kondycji firmy w niedługim czasie albo upadnie albo znajdzie się w stanie absolutnej niewypłacalności. Jeśli jedynym źródłem dochodu przedsiębiorcy nie jest już działalność operacyjna firmy a np. zatrudnienie to prawdopodobnie restrukturyzacja nie jest dla niego.

UWAGA!

O tym czy dany podmiot gospodarczy kwalifikuje się do postępowania czy też nie decyduje licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. To na niego ustawodawca przeniósł odpowiedzialność w tym zakresie odciążając tym samym sąd. Z tego względu w celu zakwalifikowania przedsiębiorstwa do postępowania oraz oceny co do wstępnych parametrów układowych niezbędna jest analiza – w Kancelarii K|P|R jest ona darmowa. Jeśli chcesz zgłosić chęć dokonania takiej analizy to uzupełnij formularz kontaktowy klikając tutaj.

Plusy i minusy postępowania restrukturyzacyjnego

Jak już można zauważyć restrukturyzacja to szereg działań mających na celu oddłużenie firmy. Nie chcąc w tym miejscu zbyt obszernie poruszać tej materii skupić się należy na najważniejszych elementach i konsekwencjach niosących to rozwiązanie.

REDUKCJA ZOBOWIĄZAŃ

w tym miejscu sygnalizujemy, że należy ją rozumieć dwupłaszczyznowo. Z jednej strony redukcji ulegają niejako umorzeniu z automatu (wynika to z praktyki prowadzenia postępowania a nie samych przepisów):

a) Koszty „okołokredytowe” jak np. odsetki czy opłaty prowizyjne przy przedłużanych umowach.
b) Koszty egzekucyjne czyli sądowe, komornicze i odsetki
c) Kary umowne za monity, opłaty za wznowienie leasingów itp.

W dalszej kolejności możliwa jest redukcja kapitału a to między 10 a nawet 80 %.

UWAGA!

Nie w każdym przypadku można dokonać dużych redukcji kapitału. Jest to uzależnione od struktury zobowiązań oraz struktury majątku przedsiębiorstwa a także wyników finansowych firmy. Gwarancja redukcji nie jest możliwa, doradca restrukturyzacyjny na bazie wiedzy i doświadczenia może przedstawić propozycje układowe dłużnikowi by ten je zaakceptował.

Zmniejszenie miesięcznych obciążeń

Niewątpliwie jest to duże udogodnienie dla przedsiębiorstwa borykającego się ze zobowiązaniami przewyższającymi często jego dochód. W wyniku zatwierdzenia planu układowego firma spłaca wierzycieli regulując swój dług jednego dnia w miesiącu – jedna rata w stosunku do wszystkich.

Ochrona przeciwegzekucyjna

Opisana wcześniej ochrona dająca takie korzyści jak odblokowanie rachunku bankowego, zawieszenie egzekucji komorniczych, wstrzymanie wypowiedzeń leasingów, umów najmu, kredytowych itp.

Karencja

W ramach planu układowego możliwa jest też karencja w spłacie zobowiązań.

Do swoistych ograniczeń związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnych dochodzi w wyniku pełnienia przez doradcę restrukturyzacyjnego funkcji nadzorcy układu a w dalszej kolejności po jego zatwierdzeniu pełnienia przez niego funkcji nadzorcy sądowego. Dłużnik nie może dokonywać czynności wkraczających poza zwykły zarząd a co za tym idzie bez zgody doradcy restrukturyzacyjnego:

1

Nie ma możliwości zbycia części lub całości składników majątkowych dłużnika1. Nie ma możliwości zbycia części lub całości składników majątkowych dłużnika.

2

Nie ma możliwości zaciągania innych zobowiązań jak np. kredyty.

Dodatkowo po zatwierdzeniu układu przez sąd informacja o tym, że przedsiębiorstwo jest w postępowaniu restrukturyzacyjnym pojawi się odpowiednio w CEiDG lub KRS. Z tego względu firma może mieć utrudniony proces pozyskania środków np. kredyt w banku komercyjnym lub odmowa ubezpieczenia transakcji handlowej obejmującej kredyt kupiecki.

Zapraszamy do współpracy

Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy